Om os

Præsten

Sønderjyllands Frimenighed har en præst tilknyttet

Siden 2012 har Ejler Nørager Andersen været fast tilknyttet præst i Sønderjyllands Frimenighed. Ejler er samtidige en af Sønderjylland/Fyns Afdelingens afdelingsmissionærer.  

Ejlers opgave består af, i samarbejde med frimenighedens bestyrelse, at drage omsorg for det åndelige liv i frimenigheden. Herunder, at føre tilsyn med, at forkyndelsen er i overensstemmelse med frimenighedens grundlag og formål. Ejler prædiker 8-10 gange hvert halve år ved frimenighedens gudstjenester.

Som præst er det også Ejlers opgave at forestå kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, velsignelse af viede brudepar samt begravelse.

Derudover står Ejler til rådighed som sjælesørger og vil være opsøgende i forhold til frimenighedens medlemmer. Det betyder blandt andet, at Ejler vil gennemføre samtaler med medlemmerne hvert andet år.

Ejler er også medlem af frimenighedens bestyrelse, og deltager i foraer, der er relaterede til det.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er Frimenighedens styrelsesorgan

Frimenigheden er tilknyttet Luthersk Mission (LM) og har samme status som en LM-kreds i Sønderjylland-Fyns Afdeling. Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges på det årlige frimenighedsmøde.

Bestyrelsens medlemmer består af:

Ejler Nørager (Præst – uden stemmeret)

Bjarne Larsen (Formand)

Erling Bjærre (Næstformand)

Jette Bøndergaard (Referent)

Gunnar Schmidt

Rebekka Carlsen

Medlemskab

Ønsker du at være en del af Sønderjyllands Frimenighed?

Som medlem kan optages enhver, som er døbt i Faderens-, og Sønnens-, og Helligåndens navn, og som i tro og livsførelse bekender sig til Kristus.

Medlemmer over 18 år betaler årligt kontingent og har stemmeret ved det årlige frimenighedsmøde.

Henvendelse om medlemskab sker til frimenighedens formand Bjarne Larsen på tlf. 22876694, mail: bjarnelarsen02@gmail.com

 

Økonomi

Sønderjyllands Frimenighed drives uden nogen former for tilskud

Frimenighedens udgifter dækkes ved kontingent og frivillige gaver. Gaverne er fradragsberettigede i henhold til gældende lov.

Gaver kan sendes til frimenighedens kasserer på kontonummer: 9570 13525366 eller på MobilePay 195850 (KUN til gaver)

Ønsker  du skattefradrag for gaven skal der oplyses CPR nr. til kassereren første gang.

Hvis ikke beløbet skal indberettes til SKAT kan MobilePay 41900 fortsat benyttes (kontingent, lejr, betaling for mad, høstfest mm), 

Kasserer:
Margit Bjærre
e-mail: margit@bjaerre.com

Bogsalg

Køb af bøger 

I Sønderjyllands Frimenighed har du mulighed for at finde et bredt udvalg af bøger, fortrinsvis fra forlaget Lohse.

Ansvarlig for bogsalget er:
Dorte Clausen

 

Vedtægter og vejledninger

Se hvilke regler vi tager afsæt i

I Luthersk Missions Frimenighed Sønderjylland (LMF) følger vi de regler og vedledninger som gælder for Luthersk Mission (LM) på landsplan:

Se Vejledende retningslinier for LM´s ledelse

Desuden har vi nogle selvstændige vedtægter og vejledninger:

Se Vedtægter for Luthersk Missions Frimenighed Sønderjylland
OKT 2020 Strategi for forsamling for LMF
MAJ 2021 Vejledning i forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser i LMF

Værdigrundlag

Luthersk Mission (LM) er en bevægelse, der bygger sit arbejde på Bibelen som Guds troværdige ord og de lutherske bekendelser, som man også gør det i den danske folkekirke.

LM er evangelisk-luthersk, hvilket betyder, at LM ønsker at stå for den klassiske kristendom, som blev indført i Danmark ved reformationen.

Vi tror, at evangeliet er for alle, og at frelsen og det evige liv er en gratis gave fra Gud, som vi får i troen på Jesus. Det betyder, at LM ønsker at have mere fokus på det, som Gud har gjort for os, end hvad vi skal gøre for Gud.

En helt central del af LM’s arbejde er at hjælpe mennesker til at få et liv i troen på Jesus Kristus og dermed del i det evige liv. Det kalder vi mission.

Mission kan foregå både ved hjælp af undervisning, udgivelse af bøger, internetsider, personlige samtaler, hjælp til syge og meget andet. Det foregår både i Danmark og i udlandet, hvor LM har flere missionærer end noget andet dansk missionsselskab.

LM er ikke styret af præster, professionelle og folk med særlig uddannelse. Langt det meste af LM’s arbejde bliver udført af medlemmerne i deres fritid. LM ønsker at fremme, at alle medlemmer bidrager med de talenter, Gud har udrustet dem med.

Det lokale og regionale arbejde bliver derfor ledet af frivillige, der har et borgerligt job ved siden af. Der er også lønnede medarbejdere i LM. Deres løn bliver primært betalt af frivilligt indsamlede pengegaver.

LM er en fri og selvstændig bevægelse. Mange LM’ere er også samtidig aktive medlemmer af folkekirken. Nogle steder i landet er LM-forsamlingen organiseret som en frimenighed, der står uden for folkekirken, men som har samme grundlag. 

 

 

Udvalg

Sønderjyllands Frimenighed består af forskellige udvalg 

Teologisk udvalg
Det teologiske udvalg har sammen med bestyrelsen og præsten ansvaret for menighedens
åndelige liv og lære. Det betyder, at de skal drage omsorg for, at det der bliver sagt og lært i menigheden er i overensstemmelse med Guds Ord.
Udvalget kan også være med til at afklare teologiske spørgsmål, der måtte opstå.
Du kan læse mere i frimenighedens vedtægter.

Diakoniudvalget
Vi vil gerne tage os af hinanden og hjælpe hinanden. Derfor har vi et udvalg, der blandt andet arbejder med, hvordan vi tager godt imod nye i menigheden, hvad vi kan hjælpe med, når en familie har fået et barn, eller ved sygdom i en familie samt andre behov. 
Du kan se mere under Omsorg

Familieudvalg
Familieudvalget tilrettelægger indholdet ved udvalgte gudstjenester og arrangementer såsom fastelavn, juniorweekend, høst- og adventsgudstjeneste.

Teknikgruppe
Vi har et udvalg som tilrettelægger al teknik ved ethvert arrangement. Det består af en teknikgruppe som på skift hjælper med lyd og billede. 

Vores historie

Sønderjyllands Frimenighed kan snart fejre 25-års jubilæum.

Op gennem halvfemserne var der en stigende bekymring for, hvad den øgede liberalisering ville føre til i Den Danske Folkekirke.

Der opstod derfor et ønske blandt mange af Luthersk Missions (LM) venner i Sønderjylland om, at oprette en frimenighed, hvor man blandt andet kunne have et nadverfællesskab udenfor Folkekirken.

Dette ønske resulterede i, at interesserede venner i det sønderjyske ad flere omgange samledes til møder i Toftlund, hvor aspekter omkring oprettelse af en egentlig frimenighed blev belyst.

I foråret 1998 udmøntede møderne i Toftlund sig til en stiftende generalforsamling af Sønderjyllands Frimenighed.

Det var i første omgang en frimenighed for hele Sønderjylland-Fyns Afdeling, hvor gudstjenesterne blev holdt i Ballum, Brændstrup, Odense og Skovbølling, dog oftest på Brændstrup Kristne Friskole.

Efterfølgende er der glædeligvis dannet flere frimenigheder rundt omkring i afdelingen, og Sønderjyllands Frimenighed er nu begrænset til at afholde sine gudstjenester i Brændstrup og Ballum.

I frimenighedens begyndelse var der selvsagt mange der deltog i gudstjenesterne, som kom fra alle dele af afdelingen, og det betød, at man havde sit gudstjenestefælleskab i Sønderjyllands Frimenighed, men samtidig var en del af det lokale kredsarbejde, man var knyttet til.

Sådan er det fortsat, men for flere af menighedens medlemmer er Sønderjyllands Frimenighed nu blevet deres primære menighed.

Sønderjyllands Frimenighed er der i 2022 mere end 100 medlemmer.